വ്യക്തിത്വ ഏറ്റുമുട്ടൽ: ട്രംപും പെലോസിയും വിശ്വാസത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കിക്കുന്നു

വ്യക്തിത്വ ഏറ്റുമുട്ടൽ: ട്രംപും പെലോസിയും വിശ്വാസത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കിക്കുന്നു

Translating…

President Trump and House Speaker Nancy Pelosi took jibes at each other a day after his acquittal in the impeachment proceedings.

Speaking at the White House, he called her a “horrible person” and took issue with her and Mitt Romney’s use of prayer and faith, while Pelosi criticised his “dangerous” behaviour.

On Wednesday, the Senate voted to clear him of abuse of power and obstruction of justice.